Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelő tájékoztatást.
Adatkezelő: a Netlarge Kft. 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp 9/C I/4, adószám: 26212689-2-03, cégjegyzékszám: Cg.03-09-131322, honlap: https://netlarge.com
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Netlarge Kft. 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp 9/C I/4, fax: +36 1 999 5020, email cím: info@netlarge.com

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk

a) Regisztráció
Az általános szerződési feltételek elfogadása, valamint a Netlarge ID azonosító készítése során feldolgozzuk a regisztrációs űrlapon és az üzleti tranzakciók során gyűjtött személyes adatait. Tekintettel arra, hogy a Netlarge szolgáltatásainak használatához, illetve a Netlarge-nál történő vásárláshoz Netlarge ID azonosító szükséges, így az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján, valamint az Info tv. 6. § (4) bekezdésén (szerződés teljesítése) alapul.

b) Ügyfélelemzés, ügyfélszegmentálás, piackutatás, közvélemény-kutatás, profilozás és marketing
A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait tároljuk és azokat a jövőbeli üzleti tranzakciókhoz, ügyfélkapcsolat fenntartásához és elemzésekhez használjuk. Ezen tevékenységek magukban foglalják a piackutatást, a közvélemény-kutatást (vásárlói visszajelzések felmérése), az ügyfélelemzést, az ügyfélszegmentálást, továbbá az ügyfélviselkedés és tevékenység (úgymint ügyfélvesztés, bizonyos áruk ismételt megvásárlása, a vásárlás időpontja) elemzésén alapuló profilalkotást. A fent említett célok érdekében az adatokat adattárházban tároljuk, és olyan adatokkal bővítjük, amelyet nyilvános forrásokból gyűjtünk össze, például telefonkönyvek, nyilvános cégadatbázisok. Az itt felsorolt adatkezelés szükséges a szolgáltatásaink és az ügyfélkapcsolat javításához. Az általunk gyűjtött és tárolt adatok segítenek abban, hogy többet megtudjunk érdeklődési köréről és igényeiről. Az ügyfélelemzés, ügyfélszegmentálás, továbbá a profilalkotás Társaságunk jogos érdeke, amely a GDPR 6. § (1) bekezdés f) pontján, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdés b) pontján alapul. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabott ajánlatokat nyújthassunk Önnek. A regisztrációs űrlapon megadott, valamint az üzleti kapcsolat során összegyűjtött személyes adatok hirdetési és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatás céljából feldolgozásra kerülnek. Amennyiben előzetesen hozzájárult, személyes adatait is felhasználjuk, hogy emailben, SMS-ben vagy telefonon további információt küldjük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján. Az email hírlevelünk - amennyiben Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz - olyan nyomkövetési képpontot tartalmaz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megvizsgáljuk, hogy megnyitotta-e a hírlevelet, és mely ajánlatok voltak érdekesek az Ön számára. A következő adatokat gyűjtjük: e-mail cím, a hírlevél tartalma, amelyet elküldtünk Önnek, a hírlevélben szereplő ajánlatokra történő kattintás, a megnyitás időpontja. A piackutatást, közvélemény-kutatást kizárólag az Ön hozzájárulásával és az Ön által megadott csatornán keresztül végezzük. Ezek az adatkezelések tehát az Ön hozzájárulásán alapulnak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Info tv. 5. § (1) bek. a) pont). A Netlarge Mail kiadványunkat a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (4) bekezdése alapján továbbíthatjuk Önnek.

c) Adattovábbítás, adatfeldolgozás
A Netlarge egy nemzetközi vállalatcsoport tagja. Az Ön által megadott adatok a Netlarge seattle-i, kölni és budapesti adatközpontjai részére kerülhetnek továbbításra tekintettel arra, hogy ott üzemel a Netlarge adattárháza. A fenti a) és b) pontokban említett célok elérése érdekében különféle szolgáltatókat, adatfeldolgozókat veszünk igénybe a GDRP 28. cikke és az Info tv. 10. §-a alapján, ilyen adatfeldolgozó például az online rendelési felületet fejlesztője és üzemben tartója, nyomdai szolgáltató, a közvélemény-kutatási szerver üzemeltető. Szerződések révén biztosítjuk, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, hogy magas adatvédelmi szintet biztosítsanak, még akkor is, ha a személyes adatokat áthelyezik/továbbítják egy olyan országba, ahol mások az adatvédelem szabályai és nem terjed ki rájuk a GDPR. Személyes adatot harmadik személynek nem továbbítunk, kivéve, ha ezt törvény kötelezővé teszi. Ha többet szeretne megtudni a nemzetközi adattovábbítás biztosítékairól, kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén.

d) Kötelező/önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak
A következő adatok megadása szükséges ahhoz, hogy velünk szerződést köthessen, és regisztrációját feldolgozhassuk: ügyfél neve (= cégnév), tevékenysége, cégformája, számlázási címe, telefonszáma, adószáma (az EU-n belüli vevőkre vonatkozóan: a HÉA-nyilvántartási szám), legalább egy, vásárlásra jogosult személy (azaz az ügyvezető) adatai, a vásárlásra jogosult cégbeli titulusa. A regisztráció során közölt adatok megadása mindig önkéntes. Személyes adatait csak az ügyfélkapcsolat befejezéséig tároljuk, kivételt képeznek ez alól, amelyeket törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni, például a szigorú számadású bizonylatokat. A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontja rendezi.

e) Jogorvoslat
Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:
• Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),
• Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)
• Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),
• Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),
• Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
• Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),
• Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
• Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk) Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu). Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a Netlarge székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Netlarge székhelye szerinti illetékes törvényszék: Kecskeméti Törvényszék elérhetősége: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7., postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 12. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A jogszabályi és egyéb változások miatt szükség lehet a fenti adatvédelmi tájékoztató módosítására. Miden esetben tájékoztatni fogjuk Önt a változásokról. Amennyiben a módosítások befolyásolják a beleegyezésen alapuló feldolgozást, szükség esetén új hozzájárulást kérünk.
Adatkezelésünkkel kapcsolatban részletes tájékoztatást a https://netlarge.com/adatvedelem oldalon talál.

Adatkezelési tájékoztató
Érvényes: 2018.05.18-től

Kapcsolatfelvétel

Telefon: 716-330-1752
Web: https://www.netlarge.com